29 אייר 5772

ירושתנו
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנה
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן, הרב יוסף שלמה מאיר, והרב משה דוד צ׳צ׳יק
בני ברק
12 ספרים

ניתן להשיג במשרדי מכון מורשת אשכנז בבני ברק, או מהעורך רב הופמן במודיעין עילית, +972-55-677-6163.

(שים לב: הציורים המופיעים בצבע בדפי דוגמה למטה אינם מופיעים בצבע בספרים המודפסים.)

ספר א׳ (תשס״ז), חלק בעברית 347 עמודים, חלק באנגלית 6 עמודים.

ספר ב׳ (תשס״ח), חלק בעברית 462 עמודים, חלק באנגלית 31 עמודים.

ספר ג׳ (תשס״ט), חלק בעברית 460 עמודים.

ספר ד׳ (תש״ע), חלק בעברית 411 עמודים.

ספר ה׳ (תשע״א), חלק בעברית 448 עמודים, חלק באנגלית 47 עמודים.

ספר ו׳ (תשע״ב): תוכן העניינים, חלק בעברית, 435 עמודים: דפי דוגמה, חלק באנגלית 77 עמודים:דפי דוגמה.

ספר ז׳ (תשע״ד): תוכן העניינים, חלק בעברית, 462 עמודים: דפי דוגמה, חלק באנגלית 18 עמודים: דפי דוגמה.

ספר ח׳ (תשע״ה): תוכן העניינים, חלק בעברית, 381 עמודים: דפי דוגמה.

ספר ט׳ (תשע״ו): תוכן העניינים, חלק בעברית, 493 עמודים: דפי דוגמה.

ספר י׳ (תשע״ט): תוכן העניינים, חלק בעברית, 707 עמודים: דפי דוגמה.

ספר י״א (תשפ״א): תוכן העניינים, חלק בעברית 446 עמודים: דפי דוגמה.

ספר י״ב (תשפ״ג): תוכן העניינים, חלק בעברית 512 עמודים: דפי דוגמה. הפצה ע״י יפה נוף–פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.


השנתון ”ירושתנו“ היוצא לאור מידי שנה ע״י המכון, מהווה אספקלריה מאירה לרבגוניות של ”מורשת אשכנז“, המשתקפת מתוכו בשלל תחומיה. כשהיא מהווה תיעוד לתורת חכמי אשכנז אורחותיהם ומנהגיהם בדורות עברו, וביטוי נפלא לתחייתה ופעילותה של מורשת זו עד לימינו אנו.

ירושתנו“ מבקש להביא לתודעת הציבור בכלל ובני אשכנז בפרט, את הירושה שהנחילו לנו אבותינו, יופיה וטיבה — בשלל גווניה. ”ירושתנו“ משרת מטרה זו באמצעות פרסום דברי תורתם הגנוזים של רבני אשכנז שבכל הדורות והעיון בהם במדור ”רבותינו שבאשכנז“, ואילו תורת צאצאיהם הבאים מכוחם במדור ”הלכה ותוספות“, מחקרים באורחותיהם ומנהגיהם במדור ”תורת אמך“, מחקרי נוסחאות התפילה ומנהגיה במדור ”תקרב רינתי“, ורקע תקופתם המשולב בסקירות על חיי הקהילות היהודיות ורבניה במדור ”בינת דורות“.

במקביל הוקדש כמובן מקום נכבד למעשה אשר יעשון, ב”לוח מנהגי בית הכנסת לבני ארץ ישראל וחו״ל“ המעודכן בכל שנה ושנה.

ההדים וההתעניינות בשנתון ובתוכן שבו — החוצה גבולות חוגים וימים — באים לידי ביטוי במדור ”והמה בכתובים“. מדור ”כבוא הספר“ סוקר את הספרים בעלי זיקה אשכנזית היוצאים לאור עולם.

מעת לעת מתפרסמים בו גם מאמרים באנגלית.

הכותבים בכל מדורי השנתון נמנים על קשת רחבה ביותר של תלמידי חכמים מופלגים, אנשי מחקר, ואישי עמל, אברכים צעירים לצד ישישים באים בימים. המאמרים מתקבלים בברכה, ונבחרים בקפידה על ידי צוות העורכים.

עורך ירושתנו: הרב שלמה הופמן, כשלצידו חברי המערכת: הרב בנימין שלמה המבורגר; פרופ' מאיר הילדסהיימר; הרב יהודה אהרן הורוויץ; הרב משה המבורגר.

כתובת מערכת ירושתנו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


רשימה של המאמרים בכל כרכי ירושתנו, נערך על ידי אברהם אומן

כותרת המאמר שם כרך שנה עמוד מדור
פירוש מהר"ם מרוטנבורג ליוצר "אודך כי אנפת בי" ופירוש לא נודע למי הרב משה חיים לייטער א תשסז ג רבותנו שבאשכנז
פרשיות מגילת אסתר בחומש רגנשבורג - יסוד סתומות הרמ"א ופתוחות הקדמונים הרב דוד יצחקי א תשסז כו רבותנו שבאשכנז
סנדק ומוהל ביחד הרב נפתלי הירש קצנאילנבוגן א תשסז לג רבותנו שבאשכנז
לתולדותיו ומתורתו של בעל "חינוך בית יהודא" הרב משה דוד צ'צ'יק א תשסז לה רבותנו שבאשכנז
שו"ת במסכת חולין הרב עזריאל הילדסהיימר א תשסז מג רבותנו שבאשכנז
שיעור מיל לדעת הקליר הרב יונה מרצבך א תשסז נט הלכה ותוספות
כפיה ושעבוד בצדקה הרב אורי שרגא הלוי קלרמן א תשסז סה הלכה ותוספות
בעניין לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות הרב דוד הקשר א תשסז עב הלכה ותוספות
הגעלת כלים הרב יהושע ישעיה נויבירט א תשסז עה הלכה ותוספות
בגדר יום הזכרון והלכותיו הרב שמואל אליעזר שטרן א תשסז עח הלכה ותוספות
גדר חיוב קריאת התורה הרב דניאל יהושע גולדשמידט א תשסז פא הלכה ותוספות
הספד רבי יעקב יוקב עטלינגר בעל ה'ערוך לנר' על 'החכם ברנייס' הרב יהודה אהרן הלוי הורוויץ א תשסז צא עלי הגיון
יעודה של הגלות הרב שמשון רפאל הירש א תשסז קד עלי הגיון
כחה של תשובה הרב משה אריה במברגר א תשסז קז עלי הגיון
התעטפות בטלית לנערים ואופן כסוי הראש לגברים הרב משה יהודה שלזינגר א תשסז קיא תורת אמך
קדיש אחר קריאת התורה הרב בנימין שלמה המבורגר א תשסז קיג תורת אמך
מנהג אשכנז בזמן המתנה בין בשר לחלב הרב יוסף ברוך הופנר א תשסז קכו תורת אמך
ברכת יראו עינינו הרב דוד יחיאל כהן א תשסז קל תורת אמך
זמן חליצת התפילין לפי מנהג אשכנז הרב הלל הופנר א תשסז קלט תורת אמך
עניית הש"ץ 'ברוך ה' המבורך' הרב משה צבי פליישמן א תשסז קמז תורת אמך
משקל הזמר 'דרור יקרא' על פי גירסת ר''י בער הרב זאב מילר א תשסז קנה תקרב רינתי
חיוב השירה בתפילה הרב מיכאל פרידמן א תשסז קס תקרב רינתי
על ספר אגור ושבלי הלקט ודרכו של הבית יוסף בהביאו מדבריהם ומשאר ספרים הרב יעקב שמואל שפיגל א תשסז קעא בינת דורות
על מהדורתו החדשה של ספר המשכיל (ספר חסידים) לר' משה בר' אלעזר הכהן הרב מרדכי מנחם הוניג א תשסז קצו בינת דורות
רבי עזריאל הילדסהיימר ברבנות איינזשטט הרב יחיאל גולדהבר א תשסז רמא בינת דורות
ויחי יוסף - תולדות חייו של הרב יוסף הכהן אלטמן זצ"ל הרב יוסף שלמה מאיר א תשסז רנג בינת דורות
דברי קהלת - המורה המביך הרב אברהם שלמה סולומון א תשסז רצא בינת דורות
Ofan Shbbas Rosh Chodesh Rabbi Israel Strauss א תשסז 5 English
One Shas - Ten Generations Rabbi Julius pfeiffer א תשסז 7 English
אגרת רבינו אפרים מרגנשבורג ותשובת ראב"ן הרב דוד דבילצקי ב תשסח טו רבותנו שבאשכנז
ילקוט פרפראות וטעמי מנהגים הרב יעקב ישראל סטל ב תשסח לח רבותנו שבאשכנז
ה'זולת' הנאמר בראש חודש אב שחל בשבת הרב יהושע העשל לבוב ב תשסח סח רבותנו שבאשכנז
הערות על קונטרס 'תולדות ישו הנוצרי' הרב משה סופר ב תשסח עב רבותנו שבאשכנז
אודות ביאור ה'נתינה לגר' תיבת 'חפניו' (ויקרא טז כב) הרב נתן אדלר ב תשסח עח רבותנו שבאשכנז
מילואים לשו''ת "דברי יוסף" הרב יהוסף שווארץ ב תשסח פד רבותנו שבאשכנז
לא תעמוד על דם רעך הרב ברוך ויסבקר ב תשסח צט הלכה ותוספות
מנהג בית מדרשו של רש"י בספירת העומר מבעוד יום הרב מאיר קסלר ב תשסח קכב הלכה ותוספות
שאלה והפרה על תוספת שבת הרב אליהו גרינצייג ב תשסח קכז הלכה ותוספות
ישוב מנהג אמירת קדיש אחרי קריאת התורה בת"ב שחרית הרב עקיבא מנחם סופר ב תשסח קלה הלכה ותוספות
קריאת התורה בחול המועד סוכות הרב דן אייסן ב תשסח קמ הלכה ותוספות
החורבן שבימינו הרב זכרי' געללע ב תשסח קמה עלי הגיון
מהותה וחובתה של ההודאה הרב ישראל גנס ב תשסח קנ עלי הגיון
מבטא התנועות הרב יעקב לויפר ב תשסח קנה תורת אמך
הפטרת פרשת ויקהל ופרשת פקודי בשנה מעוברת הרב אברהם שלמה סולומון ב תשסח קעו תורת אמך
חלונות בית הכנסת בהלכה ובמנהג אשכנז הרב מרדכי דרפר ב תשסח קפה תורת אמך
ציונים ומילואים לספר "מנהגי הקהילות" הרב אליעזר יהודה בראדט ב תשסח קצח תורת אמך
קדושתא לשבת ויסע - לרבי אלעזר ברבי קליר הרב בנימין לפלר ב תשסח רכג תקרב רינתי
פירוש ומקורות ליוצר לשבת נחמו הרב משה יהודה רוזנווסר ב תשסח רנט תקרב רינתי
ואז צדיקים הרב מאיר זיכל ב תשסח רעז תקרב רינתי
זיהוי מקום קבורת גדולי ישראל בבית הקברות בפרנקפורט הרב זאב לנג ב תשסח רפט בינת דורות
צרפת, בורגונדי ונורמנדי - הגיוון במנהגי צרפת בפיוטים ובתקיעות הרב ישראל פלס ב תשסח שה בינת דורות
זמנם ומקומם של "תוספות טוך" הרב אברהם יוסף חבצלת ב תשסח שיט בינת דורות
קנין קרקעות היהודים בתקופת בעלי התוספות הרב דוד דבילצקי ב תשסח שכד בינת דורות
פענוח חתימת רבי יעקב ריישר "הקטן כאש"ע יעקב" הרב יצחק ישעי' ווייס ב תשסח שכח בינת דורות
תולדות קהילת מיץ הרב יוסף פראגר ב תשסח של בינת דורות
לפירוש מהר"מ מרוטנבורג, שיעור מיל לקליר הרב דוד צבי הילמן ב תשסח שסה-שעא והמה בכתובים
עוד בעניין שיעור מיל לקליר, לא תתגודדו באי חליצת תפילין במקום שחולצין הרב יעקב אומן ב תשסח שסה-שעא והמה בכתובים
א. חתנו של ר' נפתלי הירש קצנלנבוגן. ב. לזהות רנ"ה מהקלויז ממנהיים הרב יהודה אהרן הלוי הורוויץ ב תשסח שסה-שעא והמה בכתובים
עוד אודות רבי נפתלי הירש קצנלנבוגן ממנהיים הרב עובדיה וולף ב תשסח שסה-שעא והמה בכתובים
חצי קדיש לאחר קריאת התורה למי שייך הרב מרדכי הלוי פטרפרוינד ב תשסח שסה-שעא והמה בכתובים
עוד בעניין קדיש לאחר קריאת התורה, אודות דברי הרמ"א "ג' קדישין וד' קדושות" הרב טוביה כצמאן ב תשסח שסה-שעא והמה בכתובים
זמן ההמתנה בין אכילת בשר לחלב הרב משה צבי פליישמן ב תשסח שסה-שעא והמה בכתובים
דרור יקרא - השיר ומשקלו, הביטוי מדבר הר הרב יצחק ברוך רוזנבלום ב תשסח שסה-שעא והמה בכתובים
שיר ידידות הרב צבי אייזנר ב תשסח שסה-שעא והמה בכתובים
A Transliteration Controversy Rabbi Prof. yisroel Aumann ב תשסח 5 English
Rabbi Dr. Gerson Lange zt"l Rabbi Yosef Binyamin Fagin ב תשסח 22 English
דרשת שבת תשובה הרב שמואל בוטנוויזר ג תשסט יז רבותנו שבאשכנז
אאונס בשכירות הרב אברהם אויערבך ג תשסט כב רבותנו שבאשכנז
הוראת חכמי פרנקפורט בדין מראה ברוי"ן הרב יעקב לנדו ג תשסט כז רבותנו שבאשכנז
הקמת בית קברות לקהילה נפרדת הרב יעקב עטלינגר ג תשסט כט רבותנו שבאשכנז
בדין מעשר כספים הרב יעקב משה רוזנברג ג תשסט לג רבותנו שבאשכנז
טומאה דחויה בציבור ופסח שני הרב ישראל מאיר פריימן ג תשסט מד רבותנו שבאשכנז
חקיקת תאריך לועזי על גבי מצבה הרב דוד האלבראן ג תשסט נז רבותנו שבאשכנז
אופן ביעור חמץ וגדר איסור בל יראה הרב יחיאל יעקב ויינברג ג תשסט סא רבותנו שבאשכנז
בדין קריאת פרשת זכור הרב מאיר יוסט ג תשסט עז הלכה ותוספות
בירורים במצות ספירת העומר הרב יהודה גנס ג תשסט ע הלכה ותוספות
אמירת תפילת נשמת ולבישת הקיטל [סרגינ"ז] בהו"ר הרב חנניה יו"ט ליפא ליוש ג תשסט צ הלכה ותוספות
יציאה בשבת במפתח הקבוע בחגורה הרב יעקב לורץ' ג תשסט צד הלכה ותוספות
הרב הדומה למלאך - יבקשו תורה מפיהו הרב יוסף קרליבך ג תשסט קה עלי הגיון
כה תאמר לבית יעקב הרב מרדכי בורר ג תשסט קט עלי הגיון
אחרית דבר מראשיתו הרב אביגדור הלוי נבנצל ג תשסט קיח עלי הגיון
אל תיטוש תורת אמך הרב דוד צבי אורדנטליך ג תשסט קכא עלי הגיון
מנהגים דקהילת פולדא הרב שלמה הלוי קאטאנקע ג תשסט קכה תורת אמך
מנהג 'מתנת יד' הרב יצחק זימר ג תשסט קמה תורת אמך
קדיש לאחר עלינו לשבח הרב שלמה חיים אומן ג תשסט קנו תורת אמך
כללי ההברה האשכנזית-הולנדית הרב אלישמע בן פרח (אייברס) ג תשסט קע תורת אמך
תפילת נשמות הנפטרים בבית הכנסת הרב יעקב ישראל סטל ג תשסט קעז תקרב רינתי
"מחזור אלטמן" ייחודו של מחזור אשכנזי קדום הרב ישראל מרדכי פלס ג תשסט רלז תקרב רינתי
שרשי ניגון אשכנז הרב שאול נתנאל שנלר ג תשסט רנא תקרב רינתי
רבי שמשון רפאל הירש ועולם החזנות הרב עקיבא צימרמן ג תשסט רנז תקרב רינתי
זכרונות על בית הכנסת ב'פרידברגר אנלאגה' הרב בנימין שלמה המבורגר ג תשסט רסא תקרב רינתי
על היחס לחיבוריו של ר' אהרן וירמש הרב יעקב שמואל שפיגל ג תשסט רסט בינת דורות
הסכמה על הדפסת התלמוד בגרמנית שנגנזה הרב יחיאל גולדהבר ג תשסט שי בינת דורות
נוספות לתולדות קהילת מיץ הרב דובעריש וועבער ג תשסט שלח בינת דורות
חיי רבי שלמה אנסבכר זצ"ל הרב דוד גולדשמידט ג תשסט שנט בינת דורות
רבי אליעזר ליפמאן הכהן קאהן זצ"ל הרב בצלאל קאהן ג תשסט שעו בינת דורות
מעין הפתיחה סמוך לחתימה בברכות שבת ומועד הרב חנניה יו"ט ליפא ליוש ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
שיעור המתנה בין בשר לחלב - לבני תורה או לעמי הארץ? הרב אברהם אומן ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
טעם אמירת יראו עינינו הרב יוסף דוד קלאנג ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
עוד על הגהות ר' משה סופר למגילת יש"ו הרב יו"ט ליפמן ראקאוו ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
כמה הערות על ספר שני הרב יונתן בנימין בוכינגער ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
על חלונות בית הכנסת הרב ישראל אברהם גרינבוים ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
על מצבת בעל 'פני יהושע' הרב יוסף פראגר ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
עוד על מבטא התנועות הרב יהודה כהן ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
תגובת כותב המאמר להנ"ל (על מבטא התנועות) הרב יעקב לויפר ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
ההיגוי האשכנזי הקדום הרב דוד גולדשמידט ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
הזו מורשת אשכנז? הרב יששכר אהרן יונה מארמארשטיין ג תשסט שפה-שצו והמה בכתובים
תוספות אשכנזיות עתיקות הרב אריה יעקב ליבוביץ ד תשע טו רבותנו שבאשכנז
דרשה לברית מילה לתלמיד רבנו יהודה החסיד הרב ישראל יעקב סטל ד תשע לט רבותנו שבאשכנז
ר' יצחק אייזיק וואליך הרופא מדסאו ותשובתו מכת"י הרב שמואל יעקב שפיגל ד תשע סג רבותנו שבאשכנז
שריד מתורתו של רבי יעקב שמש מחכמי פרנקפורט הרב יהודה אהרן הלוי הורוויץ ד תשע פה רבותנו שבאשכנז
חיוב בור ואש בזמן הזה הרב אביעזרי זעליג אויערבך ד תשע צ רבותנו שבאשכנז
שיטות גדולי חכמי פרנקפורט בענין חלון טפח על טפח להעברת טומאה הרב אברהם שמואל פפנהיים ד תשע צט הלכה ותוספות
צוואת "שארית יהודה" לרבי יהודה ליב רחלס הרב יהודה אהרן הלוי הורוויץ ד תשע קיט הלכה ותוספות
דרשה ליום הכיפורים הרב אשר לעמלי מארקס ד תשע קלו הלכה ותוספות
דרוש לנישואין הרב מאיר קסלר ד תשע קמא הלכה ותוספות
סדר פיוטי שבת חנוכה עם ברית מילה הרב יעקב הכהן זאלצר ד תשע קמט תורת אמך
שופר הראוי לתקוע בו בראש השנה לדעת חכמי אשכנז הרב יצחק שכטר ד תשע קנג תורת אמך
אריכות ניגון סוף קדיש בלילי שבת דשבעה דנחמתא הרב בנימין שלמה המבורגר ד תשע קסח תורת אמך
שירת פסוקים בהלכה הרב אביחי שרעבי ד תשע קעו תורת אמך
על חידוש מנהג קהילות גרמניה בארץ הקודש הרב יואל קטן ד תשע קעח תורת אמך
פירושי רש"י ובית מדרשו למסכת נדרים הרב יהודה כהן ד תשע רא בינת דורות
בין ירושלים דליטא לירושלים דאשכנז הרב דוד קמנצקי ד תשע רנא בינת דורות
היהודים בווארמס הרב איסר בער וולף ד תשע רעה בינת דורות
מוצאה של משפחת טרויב והסתעפותה הרב בנימין פנטילאט ד תשע רצג בינת דורות
לדמותו של הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי זצ"ל ממינכן הרב אברהם הכהן ארנטרוי ד תשע שה בינת דורות
על שני פתגמים קדומים ומקורותיהם הרב שמואל אשכנזי ד תשע שיז בינת דורות
על "כשרות" האנציקלופדיה אוצר ישראל הרב דוד צבי הילמן ד תשע שכה בינת דורות
זמן ההמתנה בין אכילת בשר לחלב הרב פרץ לוין ד תשע שמה-שנו והמה בכתובים
פסוקי דזמרה בהושענא רבה, ברכת המצוות, ניגון ההקפות עם הלולב, היגוי החולם הרב חנניה יו"ט ליפא ליוש ד תשע שמה-שנו והמה בכתובים
תיקון טעויות במאמר על הסכמת החתם סופר הרב יעקב לויפר ד תשע שמה-שנו והמה בכתובים
בעניין בית הקברות הנפרד בקרלסרוה, האם נכח רבי אברהם ברודא בעת המהומה בבית הכנסת במיץ בשמחת תורה שנת תע"ה? הרב יוסף פראגר ד תשע שמה-שנו והמה בכתובים
הערות על תולדות הרב שלמה אנסבכר הרב ישעיה נתן פרייליך ד תשע שמה-שנו והמה בכתובים
פסקים אבודים מספר התרומה הרב אליעזר בלומנטל ה תשעא טו רבותנו שבאשכנז
מי חייב לשלם דמי כופר מופרזים שהטילה המלכות הרב חנוך העניך משנייטאך ה תשעא כד רבותנו שבאשכנז
מרפא לשון - דרוש לשבת הגדול הרב יהודה לייב קארלבורג ה תשעא לא רבותנו שבאשכנז
הגהות למסכת נזיר הרב דוד צבי הופמן ה תשעא מח רבותנו שבאשכנז
הגהות על שו"ת חתם סופר הרב ירוחם פישל פערלא ה תשעא נט רבותנו שבאשכנז
תקנת ארבע כוסות בליל הסדר הרב יששכר מאיר ה תשעא עה הלכה ותוספות
פלגינן דיבורא הרב אברהם שלזינגר ה תשעא פ הלכה ותוספות
בדין סומא לעלות לתורה הרב אליהו גרינצייג ה תשעא פה הלכה ותוספות
מחלוקת גדולי אשכנז בביאור איסור הכשלת קטן או שוטה באיסורים הרב חיים לייב אייזנשטיין ה תשעא צא הלכה ותוספות
צורת קשר תפילין של ראש הרב דוד הכהן מונק ה תשעא קיט תורת אמך
בעניין צורת קשר תפילין של ראש הרב חנניה יו"ט ליפא ליוש ה תשעא קכט תורת אמך
מנהג כיסוי השופר בשעת הברכות הרב יחיאל גולדהבר ה תשעא קלז תורת אמך
בירור המנהג שאין נוטלים ידים לדבר שטיבולו במשקה הרב משה צבי פליישמן ה תשעא קסב תורת אמך
תחפושות בפורים ובאירועים שונים הרב משה לייב הכהן הלברשטט ה תשעא קסט תורת אמך
טללי ברכה הרב יהונתן נוימן ה תשעא קעט תקרב רינתי
נוסחת קרבנות המוספים בתפילת ראש השנה הרב יעקב גולדשטיין ה תשעא קפח תקרב רינתי
אמירת נשמת כל חי בימות החול ובכל יום הרב יעקב ישראל סטל ה תשעא רא תקרב רינתי
המקהלה והחזן של רבינו שמשון רפאל הירש הרב בנימין שלמה המבורגר ה תשעא רכד תקרב רינתי
תקנות נגד מותרות מק"ק פפד"מ הרב יוסף פראגר ה תשעא רסה בינת דורות
על זמנו של ספר תגין הרב מרדכי וינטרוב ה תשעא ש בינת דורות
עיון מחודש בפרשת שביו של מהר"ם מרוטנבורג ופדייתו לקבורה הרב איתם הנקין ה תשעא שיא בינת דורות
רעגענשבורגר הרב יוסף שלמה מאיר ה תשעא שיט בינת דורות
סגולות לזכרון ופתיחת הלב הרב אליעזר יהודה בראדט ה תשעא שלז בינת דורות
מקור ל'מתנת יד' ברגלים הרב מאיר קסלר ה תשעא שסא-שפב והמה בכתובים
הוספות ותיקונים למאמרי פירושי רש"י ובית מדרשו למסכת נדרים הרב יהודה כהן ה תשעא שסא-שפב והמה בכתובים
בענין הברכה בספירת העומר הרב מרדכי הלוי פטרפרוינד ה תשעא שסא-שפב והמה בכתובים
השמטת ציור בספר הרוקח והשתלשלות הטעות הרב ירוחם אלי' ראזענפעלד ה תשעא שסא-שפב והמה בכתובים
השלמות לתולדות בעל ההפלאה הרב דוד קמנצקי ה תשעא שסא-שפב והמה בכתובים
השלמה לתולדות משפחת טרויב הרב בנימין פנטילאט ה תשעא שסא-שפב והמה בכתובים
הערות שונות על ספר רביעי הרב יונתן בנימין בוכינגער ה תשעא שסא-שפב והמה בכתובים
כמה הערות למאמרים שפורסמו בספר רביעי הרב אליעזר בלומנטל ה תשעא שסא-שפב והמה בכתובים
The Early Years of London's Ashkenazi Community Rabbi Yosef Prager ה תשעא 5 English
קטעים מתוספות שאנץ למסכת קידושין הרב יהודה כהן ו תשעב טו רבותנו שבאשכנז
אמת ליעקב - ספר בראשית הרב יעקב כץ פופרש ו תשעב פו רבותנו שבאשכנז
דרוש לפרשת חיי שרה הרב יהודה לייב קארלבורג ו תשעב קטו רבותנו שבאשכנז
זמן 'נותר' מהנץ החמה או מעלות השחר הרב יהוסף שווארץ ו תשעב קכ רבותנו שבאשכנז
שו"ת רבני אשכנז אודות המקווה בנירנברג הרב יוסף שלמה מאיר ו תשעב קכב רבותנו שבאשכנז
ישיבה אחורי אשה באוטובוס הרב שמואל דוד הכהן מונק ו תשעב קלג הלכה ותוספות
בדין יבמה שנפלה לפני מומר הרב חיים יהוסף רלב"ג ו תשעב קלה הלכה ותוספות
פדיון שבוים - לשאלת החלפת "בני ערובה" במחבלים הרב דוד צבי הופמן ו תשעב קלח הלכה ותוספות
נוסח ספירת העומר הקדום הרב יצחק ישעי' ווייס ו תשעב קמו הלכה ותוספות
קבורת קדושי השואה הי"ד בלונבורג הרב מרדכי עמנואל ו תשעב קנב הלכה ותוספות
מנהג ק"ק מגנצא בסדר התפילה ונוסחאותיה הרב שלמה קאטאנקע ו תשעב קסא תורת אמך
רווח בין פסוק לפסוק בכתיבת סת"ם הרב אברהם שטראוס ו תשעב רז תורת אמך
מנהגי קריאת התורה ביום שמיני עצרת הרב ישראל חיים טסלר ו תשעב רכד תורת אמך
שיטות הקדמונים בביאור "חי העולמים" וניקודו בפתח או בצירי הרב דוד יצחקי ו תשעב רמה תקרב רינתי
נוסח חתימת ברכת השכיבנו בליל שבת הרב מאיר זיכל ו תשעב רנג תקרב רינתי
הגהת נוסח התפילה לפי סידורים קדומים הרב בנימין שלמה המבורגר ו תשעב רסב תקרב רינתי
היבטים חדשים ב'פולמוס פוזנא' הרב יהודה זייבלד ו תשעב רצט בינת דורות
עד הגל ועדה המצבה הרב אברהם (רמי) ריינר ו תשעב שיג בינת דורות
כוחם של ראשי תיבות וגימטריות הרב יעקב שמואל שפיגל ו תשעב שכו בינת דורות
בשולי המאמר על ספר התרומה הרב אליעזר בלומנטל ו תשעב שנד-שעב והמה בכתובים
מה לתבן את הבר - תוספות למאמרי הרב דוד קמנצקי ו תשעב שנד-שעב והמה בכתובים
בענין כיסוי השופר בשעת הברכות, רזיאל המלאך וצמח הבלזור הרב יונתן בנימין בוכינגער ו תשעב שנד-שעב והמה בכתובים
החזן פייסחוביץ הרב בנימין שלמה המבורגר ו תשעב שנד-שעב והמה בכתובים
שמות נוספים בספרי הממורבוך של קהילת לונדון הרב יוסף פראגר ו תשעב שנד-שעב והמה בכתובים
אימתי אין אומרים אל ארך אפיים הרב משה צבי פליישמן ו תשעב שנד-שעב והמה בכתובים
Rav Breuer: The man Rabbi Yakov Lorch ו תשעב 5 English
פירוש לאחד מן הראשונים לסילוק פרשת פרה הרב מרדכי וינטרוב ז תשעג יז רבותנו שבאשכנז
ליקוטים אשכנזיים פסקים ותשובות מנהגים ומעשים הרב יואל בינדר ז תשעג לא רבותנו שבאשכנז
אמת ליעקב - ספר שמות הרב יעקב כץ פופרש ז תשעג סב רבותנו שבאשכנז
שני הספדים מרבני משפחת אויערבך על רבי אברהם מליסא הרב נ. רפאל אויערבך ז תשעג פז רבותנו שבאשכנז
קצת דיני אבלות הרב מנחם מנדל קאגויא ז תשעג קטו רבותנו שבאשכנז
אגרת מרן החתם סופר אל רבי דניאל פרוסטיץ מתקופת מעברו ממאטרסדורף לפרשבורג הרב בנימין שלמה המבורגר ז תשעג קיז רבותנו שבאשכנז
מומר למצות תפילין אם מותר לקרותו לתורה או לומר קדיש הרב יצחק זעקל הלוי במברגר ז תשעג קכג רבותנו שבאשכנז
אי יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה אפי' בקום ועשה הרב עזריאל (עזרא) הכהן מונק ז תשעג קכו רבותנו שבאשכנז
ברכת הנהנין על גדולי עציץ שאינו נקוב הרב קלמן כהנא ז תשעג קלה הלכה ותוספות
הכשר ספר תורה נביאים וכתובים המדובקים הרב אלחנן משה קונשטט ז תשעג קמג הלכה ותוספות
בעניין מצוות כיבוד אב ואם הרב בנימין קרליבך ז תשעג קמה הלכה ותוספות
דעת חכמי אשכנז בדין קריאת עשרת בני המן בנשימה אחת הרב אהרן חיים הופנר ז תשעג קמט הלכה ותוספות
השתלשלות מנהגי סדר הישיבה בבתי הכנסת הרב מרדכי דרפר ז תשעג קנז תורת אמך
מצות עבות בפסח הרב יעקב שמואל שפיגל ז תשעג קצג תורת אמך
השרויה - מציאות משתנה או חשש הלכתי קיים הרב ירחמיאל ישראל יצחק הלפרין ז תשעג ריח תורת אמך
גווילים נשרפים בשבת ראש חודש פרשת החודש הרב אפרים בנימין כספי ז תשעג רלא תורת אמך
הצעת מיפוי ראשוני של נוסחי התפילה השונים הרב יהודה כהן ז תשעג רנג תקרב רינתי
ר' אליהו ב"ר עזריאל מווילנא - מדקדק ועורך סידור התפילה הרב יוסף פראגר ז תשעג רנח תקרב רינתי
שיתוף ילדים בתור חזנים ומשוררים בבית כנסת הרב מרדכי עמנואל ז תשעג רעג תקרב רינתי
מסכתות התלמוד כספר לימוד: ה"קונטרסים" ותקנת המסכת האחידה הרב יצחק יודלוב ז תשעג רפא בינת דורות
"כאן כושי מוכר גרמני": על צבע עורם של בני ישראל הרב בנימין שלמה המבורגר ז תשעג שט בינת דורות
תינוק הנולד ב"שריון" המכסה את פניו הרב יעקב ישראל סטל ז תשעג שכו בינת דורות
העשור האחרון בחיי הקהילה החרדית במגנצא הרב צבי כהן ז תשעג שמג בינת דורות
לתעלומת ייחוס מנהג כיסוי השופר בשעת ברכות לב"ח ולשל"ה הרב הרב י"ש סופר ז תשעג שפא-שצג והמה בכתובים
אמירת פיוט "שני זיתים" בחו"ל: פסוקי אתה הראית במוסף לראש השנה הרב הרב ירוחם אלי' ראזענפעלד ז תשעג שפא-שצג והמה בכתובים
בעניין פדיית מהר"ם מרוטנבורג ז"ל לקבורה הרב הרב דוד גולדשמידט ז תשעג שפא-שצג והמה בכתובים
אודות הגהות רד"צ הופמן על הש"ס הרב מנדל בלוי ז תשעג שפא-שצג והמה בכתובים
אמירת פסוקים לפני ואחרי אמירת התהילים בליל הושענה רבה הרב יעקב יוסף ראזנבלום ז תשעג שפא-שצג והמה בכתובים
הערות אודות קהילת ומנהגי מגנצא הרב צבי כהן ז תשעג שפא-שצג והמה בכתובים
לזהותם של א.מ. שווארצשילד ומאיר לעוויס הרב משה מרדכי פריעדמאנן ז תשעג שפא-שצג והמה בכתובים
לקט הערות לספרי ירושתנו הרב צבי ר. ז תשעג שפא-שצג והמה בכתובים
דעת החזון איש בעניין ישיבה אחורי אשה באוטובוס הרב אהרן יעקב כהן ז תשעג שפא-שצג והמה בכתובים
r. eliezer of tukh - a german tosfist Rabbi aryeh Leibowitz ז תשעג 5 English
נוסח התורה של רבי יהודה החסיד הרב מרדכי וינטרוב ח תשעד יג רבותנו שבאשכנז
דרשה לשבת תשובה הרב אברהם ברודא ח תשעד לז רבותנו שבאשכנז
בהמה שנמצאה טריפהמעיקרא,דין הכלים שבישלו בהם חלבה הרב גדליה מיץ-רונטבורג ח תשעד מג רבותנו שבאשכנז
אמת ליעקב - ספר ויקרא הרב יעקב כץ פופרש ח תשעד מח רבותנו שבאשכנז
שו"ת בסוגיא דספק אכל חלב הרב עזריאל הילדסהיימר ח תשעד סז רבותנו שבאשכנז
אגרות רבי נחמן נתן קורונל לרבי עזריאל הילדסהיימר הרב נחמן נתן קורונל ח תשעד ע רבותנו שבאשכנז
שיעורים במסכת גיטין הרב אברהם אליהו קפלן ח תשעד פח רבותנו שבאשכנז
איסור הפסד פירות שביעית הרב יהושע ישעיה נויבירט ח תשעד צה הלכה ותוספות
דעת המהרי"ל בברכת הדלקת נר חנוכה עובר לעשייתו הרב אליעזר יהודה קרליבך ח תשעד ק הלכה ותוספות
מצות שמחה בליל יו"ט, וחיוב אכילת בשר בו הרב חנניה יו"ט ליפא ליוש ח תשעד קב הלכה ותוספות
על ניקוד תיבת 'גליותנו' הרב יהודה כהן ח תשעד קיא תורת אמך
מצוה בחזרת הרב ירחמיאל ישראל יצחק הלפרין ח תשעד קטז תורת אמך
ב"ווירמייזא" הפטירו מקלף כדברי ה"חות יאיר" הרב משה הילמאן ח תשעד קע תורת אמך
מנהג פפד"מ בחילוקי עליות בשני ובחמישי בפרשת תצוה ופרשת וילך הרב אברהם שלמה סולומון ח תשעד קעג תורת אמך
בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו הרב עזריאל (ב"ר מאיר) הילדסהיימר ח תשעד קפא עלי הגיון
חשבון נפש הרב מרדכי בורר ח תשעד קפה עלי הגיון
חשיבות המחשבה הרב ישראל בונדהיים ח תשעד קפט עלי הגיון
גרמניה - ארצו של עמלק הרב בנימין שלמה המבורגר ח תשעד קצה בינת דורות
אויגסבורגר או אויסברענגר הרב יוסף שלמה מאיר ח תשעד רמא בינת דורות
זהותם של 'גדול אחד' ו'חסיד אחד' המובאים ב'עיון יעקב' הרב יצחק ישעי' ווייס ח תשעד רנה בינת דורות
חשבון חמש מאות שנה הרב גרשון חנוך ולדנברג ח תשעד רנח בינת דורות
נגיע למטרת האמת ליסד חברת שומרי שבת הרב מאיר הילדסהיימר ח תשעד רסה בינת דורות
ימי נעורי ברנהרד בנימין ח תשעד רעה בינת דורות
סדרי ישיבה בבית הכנסת במצרים הרב גרשון חנוך ולדנברג ח תשעד רצט-שז והמה בכתובים
היהודי שגרם לשבירת חלון הכנסיה בפרנקפורט הרב בנימין שלמה המבורגר ח תשעד רצט-שז והמה בכתובים
לוח מצבה חדש לציון הרב מנירנברג זצ"ל הרב דוד גולדשמידט ח תשעד רצט-שז והמה בכתובים
דעת רבותינו גדולי אשכנז - אודות הפאה הנוכרית הרב שמחה גרשון בורר ח תשעד רצט-שז והמה בכתובים
על הביטוי "ליל הבדולח" הרב שלמה קאטאנקע ח תשעד רצט-שז והמה בכתובים
על מכתבו של החתם סופר שהתפרסם בירושתנו ספר שביעי מערכת ירושתנו ח תשעד רצט-שז והמה בכתובים
טעם מצוות לולב ואיגודו לרבינו שלמה הצרפתי הרב יעקב ישראל סטל ט תשעה טו רבותנו שבאשכנז
פסקי תוספות למסכת מעילה ומקורותיהם הרב ישראל אייזנשטיין ט תשעה כו רבותנו שבאשכנז
פסקי מהרי"ח פרק קמא דכתובות הרב יחזקיה ממאגדבורג ט תשעה ל רבותנו שבאשכנז
אמת ליעקב - ספר במדבר הרב יעקב כץ פופרש ט תשעה נ רבותנו שבאשכנז
מצודתו של ה'ערוך לנר' פרוסה לסורינאם הרב אהרן צבי גולדשמידט ט תשעה סח רבותנו שבאשכנז
איגרות רבי נחמן נתן קורונל לרבי עזריאל הילדסהיימר [ב] הרב נחמן נתן קורונל ט תשעה עג רבותנו שבאשכנז
תערובת לחמניות שנילושו בחלב טריפה הרב שמואל יהודה הירש ט תשעה עז רבותנו שבאשכנז
אם מוהל חייב להעדר מביתו ביו"ט של פסח כדי למול הרב יצחק פריידנבורג ט תשעה פא רבותנו שבאשכנז
ביאור גדר מצות ביעור חמץ ועונש המבטלה הרב בנימין זאב ווייס ט תשעה צא הלכה ותוספות
שיטת ראבי"ה בענין דבר שמחזירין אם שכחו בתפילה הרב חיים פריימן ט תשעה ק הלכה ותוספות
מנהג הנשים באשכנז למוד עשרון בגודש הרב משה צבי פליישמן ט תשעה קז הלכה ותוספות
שני נידונים אקטואליים בספר מלמד להועיל הרב מרדכי עמנואל ט תשעה קיב הלכה ותוספות
להוציא מליבן של צדוקים הרב אליהו גרינצייג ט תשעה קכא הלכה ותוספות
הזי"ו ל"ך - חלוקת פרשת האזינו הרב אהרן גבאי ט תשעה קלט תורת אמך
יום טוב גדול של ערבה - שמו של היום השביעי של סוכות הרב יעקב ישראל סטל ט תשעה קנה תורת אמך
עמידת הקוראים על הבימה כשגבם כלפי ס"ת או לחילופין הזזת ס"ת לצדדים הרב דוד יצחקי ט תשעה רב תורת אמך
"טעמי ברדיטשוב": סיפור גלגול טעמי מקרא מאשכנז לבוקובינה הרב יהודה זייבלד ט תשעה רט תורת אמך
המקוואות באשכנז מימי הראשונים עד חורבן השואה: צורתן ויסודותיהן ההלכתיים הרב מרדכי דרפר ט תשעה רלא תורת אמך
בושתי וגם נכלמתי הרב יונה מרצבך ט תשעה רפג עלי הגיון
המשפיע הרב גדליה אייזמן ט תשעה רפה עלי הגיון
כסא בן ארבע רגלים הרב ישראל דנדרוביץ ט תשעה רפט עלי הגיון
בירורים בתולדות חכמי אשכנז ובעלי התוספות הרב איתם הנקין ט תשעה רצט בינת דורות
תגובת גדולי אשכנז לוועידת בראונשווייג הרב יחיאל גולדהבר ט תשעה שיח בינת דורות
זכרונות מק"ק עדת ישראל ברלין הרב יעקב לוי ט תשעה שנט בינת דורות
דודי רבי זאב לאנג זצ"ל הרב בנימין שלמה המבורגר ט תשעה שסו בינת דורות
אודות בתו של בעל בת שמואל, הרבנית דלונדון הרב יוסף פראגר ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
על ייחוס רשימת חסרות ויתרות שבכ"י ווימר הרב לוי יצחק חריטן ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
עוד על ניקוד גליותינו הרב יהודה כהן ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
הערה למאמרו החשבו של הרב יהודה כהן בנושא ניקוד גליתנו הרב אברהם שלמה סולומון ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
למנהג ל סיים לעולה אחרי שני פסוקים הרב אהרון גבאי ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
על חבישת פאה נכרית הרב אהרן צבי גולדשמידט ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
גרממיא של אדום הרב אברהם ישעיהו הכהן בירנהאק ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
על צבע עורם של בני ישראל הרב צבי מאיר ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
הערות ותיקונים לכרכי ירושתנו הרב יונתן בנימין בוכינגער ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
זהותו של 'מאיר יונה... לב"ה' הרב יהושע אייזנשטיין ט תשעה תיג-תכב והמה בכתובים
ספר החיים מהדורה קמא רבי חיים מפרידבורג י תשעח יט רבותנו שבאשכנז
אמת ליעקב - ספר דברים רבי יעקב כץ פופרש י תשעח נו רבותנו שבאשכנז
תשובת רבי מנחם מנדל קארגוי בענין נדרי רבים הרב יהודה אהרן הלוי הורוויץ י תשעח פט רבותנו שבאשכנז
השגות על ספר 'שערי בינה' רבי עזריאל הילדסהיימר י תשעח קא רבותנו שבאשכנז
שו"ת חכמי אשכנז המקווה בנירנברג רבי שלמה אנסבכר י תשעח רכ רבותנו שבאשכנז
חידוש בסוגיא דחדש רבי שלמה זלמן ברויאר י תשעח רסד רבותנו שבאשכנז
הגהות למסכת סוטה רבי יונה מרצבך י תשעח רסו רבותנו שבאשכנז
בגדי חול בשבת חזון הרב דניאל יהושע גולדשמידט י תשעח רעה הלכה ותוספות
לבישת טלית קטן בתקופת רבותינו הראשונים באשכנז הרב ירחמיאל ישראל יצחק הלפרין י תשעח רפא הלכה ותוספות
חיוב מאה ברכות לרבי יהודה החסיד ושאר חכמי אשכנז הרב יהודה מנחם שטראוס י תשעח רצד הלכה ותוספות
חורבן ובנין רבי יוסף שלמה כהנמן י תשעח שג עלי הגיון
פרשות המועדים: מקרא קודש הרב מאיר קסלר י תשעח שז עלי הגיון
פירושים על התורה נביאים ותפילה רבי יעקב לוי י תשעח שיג עלי הגיון
תענית וינץ - תענית פרנקפורט וסדר הסליחות הנאמרות בה הרב ישראל מרדכי פלס י תשעח שכז תורת אמך
לקוטי חיים' - מנהגי ק"ק נאדען רבי חיים ב"ר יהודה י תשעח שלז תורת אמך
יעלה הדס הרב הלל יחיאל הופנר י תשעח שפג תורת אמך
הברת התפילה של הגאון רבי נתן אדלר הרב אלישע חן י תשעח שצו תורת אמך
מנהגי הערלה והדם לאחר ברית המילה הרב משה שוחט י תשעח תד תורת אמך
האם ניתן וראוי לבנות בימינו בית כנסת על פי מסורת אבותינו? הרב מרדכי דרפר י תשעח תפז תורת אמך
ביאור בכוונת החרוז 'אומרים קדוש וברוך' באופן לשבת ראש חודש הרב שרגא פייבל הלוי זיממערמאן י תשעח תקא תקרב רינתי
פזמון 'שעה נאסר' לי"ז בתמוז הרב אהרן גבאי י תשעח תקד תקרב רינתי
אמירת פיוטי 'אקדמות' ו'יציב פתגם' בחג השבועות הרב אליעזר יהודה בראדט י תשעח תקיד תקרב רינתי
קווים מקבילים בין יהודה וגליל לבין ספרד ואשכנז הרב יוסף שלמה מאיר י תשעח תקלז בינת דורות
ספרות התוספות למסכת כתובות הרב אהרן גבאי י תשעח תקעג בינת דורות
שנים שהם אחד: ר' זלמן מרוטנבורג ור' יקותיאל הכהן הרב יעקב ישראל סטל י תשעח תרד בינת דורות
קטנתי הרב בנימין שלמה המבורגר י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
זיהוי מקורות שהשתרבבו ל'פירושי סידור התפילה לרוקח' הרב לוי יצחק חריטן י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
הנחת ספר התורה ביום הוצאת שני ספרי תורה הרב אהרן גבאי י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
על טעמי ברדיטשוב הרב יעקב שלמה ביק י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
טבילה בנהרות כיום הרב רפאל שטרן י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
על הביטוי 'להוציא מלבן של צדוקים' הרב עקיבא קרפ י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
עוד בעניין 'להוציא מלבן של צדוקים' הרב אהרן יעקב כהן י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
עוד על ניקוד גליותינו הרב יהודה כהן י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
על צפיפות הקברים בבית העלמין הישן בפפד"מ הרב שלמה יהודה ליב הופמן י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
תיקון מערכת ירושתנו י תשעח תריג-תרכד והמה בכתובים
פרישת רבינו יחיאל מפריז על מסכת מועד קטן הרב ישראל אייזנשטיין יא תשפ טו רבותנו שבאשכנז
תשובת המינים הרב יצחק אייזיק טירנא יא תשפ מג רבותנו שבאשכנז
סדר תשובה למי שהניח תפילין פסולים ימים רבים הרב יהודה רויטלינגן מילר יא תשפ קה רבותנו שבאשכנז
עריכת קידושין במקום מרא דאתרא; תערובת בלועה בכלי אחר י"ב חודש הרב יוסף שטיינהרט יא תשפ קח רבותנו שבאשכנז
פירושי מגילת איכה הרב נתן מאז יא תשפ קיג רבותנו שבאשכנז
שו"ת בענין מילת גוי ופריעת מצוה הרב משה טוביה זונדהיימר יא תשפ קכא רבותנו שבאשכנז
פולמוס קבורת אפר הנשרפים הרב חנוך ארנטרוי יא תשפ קכח רבותנו שבאשכנז
תיקון עירובין בעיר פריז [א] הרב בנימין שלמה זלמן המבורגר יא תשפ קלג רבותנו שבאשכנז
תיקון עירובין בעיר פריז [ב] הרב אליהו מונק יא תשפ קלו רבותנו שבאשכנז
מכתבים לתקנת הכלל הרב יהושע ישעיה נויבירט יא תשפ קמא הלכה ותוספות
חיוב תפילין לכהנים בעבודתם הרב משה אריה הלוי במברגר יא תשפ קמד הלכה ותוספות
הערות ועיונים לשו"ת נחל אשכול הרב שמואל חיים דומב יא תשפ קמז הלכה ותוספות
שיטת הרא"ש ורבותינו שבאשכנז בברכות השחר הרב עקיבא אולמן יא תשפ קנ הלכה ותוספות
'פסקי תוספות' כמקור להשלמת התוספות שלפנינו לפרק מי שהחשיך הרב ישראל אייזנשטיין יא תשפ קנז הלכה ותוספות
שלושה פיוטי הושענות הנדפסים לראשונה מתוך כתבי־יד הרב יעקב ישראל סטל יא תשפ קסה תקרב רינתי
נוסח קרבנות המוספים של ראש השנה ושל יום הכפורים הרב ראובן קצואר יא תשפ קעט תקרב רינתי
אשרי העם יודעי תרועה הרב דניאל יהושע גולדשמידט יא תשפ ריג תורת אמך
קידוש לבנה בשבת ויום טוב הרב אליעזר בראדט יא תשפ רכ תורת אמך
ה'יחוס' במשנת ה'חתם סופר' הרב בנימין שלמה המבורגר יא תשפ רמו תורת אמך
יחס הרא"ש לנוסח התלמוד של 'ספרי ספרד' הרב אהרן גבאי יא תשפ רפז בינת דורות
רשימות וציונים אוטוביוגרפיים מאת ר' מנחם אולדנדורף בכתב יד עברי אפרים קופפר יא תשפ שד בינת דורות
תולדות הגאון כמהר"ר ישעיהו בערלין ז"ל הרב אברהם ברלינר יא תשפ שטז בינת דורות
כינויי גנאי לחגאות הנוצרים בלוחות העבריים הרב נתן נטע בידרמן יא תשפ שלב בינת דורות
ישיבת פרשבורג בימי ה'כתב סופר' הרב דוד צבי לוינגר יא תשפ שמ בינת דורות
על דמיון ההגיה בין בי"ת רפויה לוא"ו הרב משה צבי פליישמן יא תשפ שנז - שסג והמה בכתובים
'לכסות' או 'לנסות' את השופר - גילוי מכת"י הרב יחיאל גולדהבר יא תשפ שנז - שסג והמה בכתובים
גילויים חדשים בפולמוס גילוח בחול המועד הרב אריה פויכטונגר יא תשפ שנז - שסג והמה בכתובים
הערות לספר עשירי הרב אלישע חן יא תשפ שנז - שסג והמה בכתובים
תולדות רבי שלמה ב״ר שמואל מווירצבורג ותוספותיו על פירוש התפילה המיוחס לראב״ן הרב יעקב ישראל סטל יב תשפג יז רבותנו-שבאשכנז
בענין המפלת שליא רבי אברהם טריר כ״ץ יב תשפג מט רבותנו-שבאשכנז
בענין המקדש במלוה רבי שלמה זלמן טריר כ״ץ יב תשפג נה רבותנו-שבאשכנז
בני אהרן על מסכת עירובין רבי אהרן פולד יב תשפג נט רבותנו-שבאשכנז
קנין אגב בגזילה רבי עזריאל הילדסהיימר יב תשפג קג רבותנו-שבאשכנז
שו״ת חידושים והגהות מלמד להועיל מכתב-יד רבי דוד צבי הופמן יב תשפג קח רבותנו-שבאשכנז
מגדל חננאל הרב שניאור זלמן הופמן יב תשפג קלז רבותנו-שבאשכנז
בעניין גרגר אחד פרט רבי משה אויערבך יב תשפג קנה רבותנו-שבאשכנז
הגהות לשו״ת מלמד להועיל רבי יונה מרצבך יב תשפג קנז רבותנו-שבאשכנז
שימוש בכלי זמר בבית הכנסת רבי אליהו מונק יב תשפג קסח רבותנו-שבאשכנז
הערות ועיונים בשו״ת מלמד להועיל הרב שמואל חיים דומב יב תשפג קעג הלכה ותוספות
בענין מילה וקיום מצוות בעכו״ם הרב אלכסנדר אברהם יצחק הופמן יב תשפג קפח הלכה ותוספות
שיעורי המידות במשנתם של חכמי אשכנז הרב ראובן קצואר יב תשפג רא הלכה ותוספות
כבוד התורה הפנימי הרב יהודה מנחם שטראוס יב תשפג רכה הלכה ותוספות
מזמורים לדוד רבי דוד צבי הופמן יב תשפג רלה תקרב רינתי
מנהג הסליחות במדינת במברג ותענית השזיפים הנהוג בק״ק במברג הרב יוסף פראגר יב תשפג רמט תקרב רינתי
קונטרס 'שער המנהגים' לבאר מנהגי ק״ק וורמיישא רבי יעקב קאפיל הלוי במברגר יב תשפג רעא תורת אמך
תקנות חברה קדישא דמעריב בזמנה דק״ק זולצבאך, תקל״א ד״ר יוחאי בן-גדליה יב תשפג שו תורת אמך
כתבי הרבנות של הג״ר יהונתן אייבשיץ מק״ק אה״ו הרב יהודה אהרן הלוי הורוויץ יב תשפג שכא בינת דורות
גאון פראנקפורט הנשכח: רבי אהרן פולד וקשריו עם ה'חתם סופר' הרב משה המבורגר יב תשפג שלה בינת דורות
דו״ח על פטירת הרד״צ הופמן זצ״ל בית המדרש לרבנים ברלין יב תשפג שסט בינת דורות
ישיבת פראנקפורט בתקופת הדמדומים אברהם (אלכסנדר) ווייל יב תשפג שעה בינת דורות
רבי יואל הירשברגר וזכרונותיו מ'קהל עדת ישורון' בקארלסרוה הרב בנימין שלמה המבורגר יב תשפג שצח בינת דורות
נוסחי התלמוד של אשכנז לעומת ספרד - הילכו שניים יחדיו? הרב שמואל פרץ יב תשפג תיט-תלב והמה בכתובים
צרור הערות בענייני מסורת התורה האשכנזית הרב אהרן גבאי יב תשפג תיט-תלב והמה בכתובים
עוד מעט על חוגו של רבי יוסף שטיינהרט הרב מיכאל קוטק יב תשפג תיט-תלב והמה בכתובים
חוטין – הערה בתרגום לעזי רש״י הרב חיים פרידלנדר יב תשפג תיט-תלב והמה בכתובים