4 תשרי 5753

נשיא הלויים
פרקי חייו ופעליו של רבנו יצחק דוב הלוי זעליגמאן בער באמבערגער
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק, תשנ״ב

אזל.

תוכן הענייניםדפי דוגמה