גדולי הדורות על משמר מנהג אשכנז (מהדורה שניה, מורחבת)
גדולי הדורות על משמר מנהג אשכנז (אנגלית)
מסורת בני אשכנז – כרכים א'-ג'

מדריך למנהג אשכנז המובהק
מדריך למנהג אשכנז המובהק (אנגלית)
הלכה ומעשה באשכנז

סידור תפילה כמנהג אשכנז המובהק

החדש אסור מן התורה
מפרנקפורט עד פרסבורג
התורה והחסידות במשנת החת"ס, כרכים א'-ב'

בית המדרש לרבנים בברלין
ישיבות אשכנז
ישיבות גרמניה
מנהג ארץ ישראל מימות חז"ל ועד ימינו
מנהגי בית הכנסת לבני אושטריך (מרכז אירופה ואנגליה)
מנהגי פדובה
משיחי השקר ומתנגדיהם (אנגלית)ֿ
ה'נתינה לגר' ובני דורו
ספר המנהגים ביידיש לר' שמעון גינצבורג
רבי אברהם ברודא – ראש לראשי הישיבה בדורותיו
רעדעלהיים – מפעל חייו של ר' וולף היידנהיים