1 Elul 5769

ירושתנו ה׳תשס״ט
Yerushaseinu 5769

Book Three
Edited by Rav Shlomo Yehudah Leib Hoffman, Rav Yosef Shlomo Meyer, and Rav Moshe Dovid Chechik


כרך זה של 'ירושתנו'
מוקדש לזכר

הורי אמי
מוהר"ר טוביה לעוונשטיין זצ"ל
אב"ד קופנהאגן וציריך
ואשתו מרת פרומט בת החבר ר' אלכסנדר מיללר ע"ה

ואביו
מוהר"ר יעקב חיים משה ב"ר יהודה לעוונשטיין זצ"ל
אב"ד לק"ק אשכנזים וספרדים בסורינאמע
ואשתו מרת פראדכא בת הרב טוביה קוטשר ע"ה

זקן משפחתי
מוהר"ר אברהם ערלאנגר זצ"ל
מייסד קהילת לוצרן
ואשתו מרת בילה (בערטא) בת ר' משה יהושע הרץ ע"ה

אבי זקני
החבר ר' משה בן החבר ר' יהודה ליב שוואב ז"ל
ואשתו מרת הנלה בת ר' יהודה ליב יאסטראוו ע"ה

בן אחותי מרת אסתר תחי'
הבה"ח רפאל ז"ל בן הרב יחיאל זיצמן שליט"א

הונצחו על ידי נינם ונכדם
רבי אברהם שוואב, לונדון


ספר זה יוצא לאור
בסיוע
קרן יהודה אליעזר ברונרט

ובסיוע
קרן משפחת איזנברג
לעילוי נשמת
ר' יצחק ב"ר מרדכי ז"ל
ומרת אלה בת ר' שלמה ע"ה
תנצב"ה