25 Tishrei 5771

הישיבה הרמה בפיורדא
The Yeshivah Ramah of Fürth (Hebrew)

by Rav Binyomin Shlomo Hamburger


לזכרון עולם

ספר זה נכתב לכבודו של

רבינו הגדול, אביר הרועים
מרן הגאון רבי יצחק דוב הלוי
זעליגמאן בער באמבערגער זצוק״ל

אב״ד ור״מ ווירצבורג והגליל

בעל ׳מלאכת שמים׳, ׳אמירה לבית יעקב׳, ׳מורה לזובחים׳,
׳נחלי דבש׳, ׳קורא באמת׳, ׳יצחק ירנן׳, ׳שו״ת יד הלוי׳,
ו׳כתבי רבינו יצחק דוב הלוי מווירצבורג׳

פאר ישיבת פיורדא

תלמידו המובהק של ראש הישיבה האחרון
רשכבה״ג מרן רבינו אברהם בנימין וולף האמבורג זצוק״ל
בעל ׳שער הזקנים׳ ו׳שמלת בנימין׳

הונצח על ידי נינו
החבר ר׳ צבי הלוי באמבערגער יצ״ו
ניו יורק