Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.

29 Iyar 5772

ירושתנו ה׳תשע״ב
Yerushaseinu 5772

Book Six
Edited by Rav Shlomo Yehudah Leib Hoffman, Rav Yosef Shlomo Meyer, and Rav Moshe Dovid Chechik


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לזכר ולעילוי נשמת

אבינו היקר
ר' אברהם בן רפאל הלוי ז"ל

Henri Levi
Atlanta, Georgia

נפטר כ"ט תשרי תשע"ב
נכד ליוצאי למבאך, הכינגן, ובינזוואנגען

*

ר' משה בן ר' אברהם דרייפוס ז"ל
נפטר כ"ו אייר תשי"ד

מרת תמר ע"ה בת ר' אברהם הכהן ליבליך ז"ל
נפטרה כ"ח כסלו תש"מ

מיקירי תושבי ראשטאט ובאדן-באדן ולאחר המלחמה בשטראסבורג

ת.נ.צ.ב.ה.

*

הונצח ע"י משפחת לוי - דרייפוס
(אטלנטה)


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לזכר הורי היקרים

אבי מורי ר' יהודה בן מרדכי זיכל
ממיסדי בית הכנסת "קהל עדת ישורון",
המניין הראשון ליוצאי אשכנז בבני ברק
נלב"ע י"ט מנחם אב תשס"ה

ואמי מורתי מרת לאה הני בת ר' ישראל דוד מהר
נלב"ע ח' כסלו תשע"ב

ולזכרון זקני מצד אבי

ר' מרדכי (מקס) בן נח זיכל
ורעייתו מרת זלמה בת ר' מאיר

ר' מאיר בן ר' משה חיים מסנבכר
ורעייתו מרת הנדל בת ר' משה יעקב

החבר נח בן מרדכי זיכל
שהיה מורה ומנהיג בק"ק קליינשטיינאך
ורעיתו גיטה

וזקני מצד אמי

ר' ישראל דוד בן שמואל מהר
ורעייתו מרת רבקה בת ר' ישראל

ר' שמואל מהר ורעייתו מרת פערל (פנינה)

ר' ישראל שטיינפרס ורעייתו מרת מרים

*

הוקדש ע"י בנם ונכדם
מאיר בר' יהודה זיכל


נפש  לידיד  נפש

יהודי של צורה, זך הרעיון, אורי ב"ר מנחם הלוי וינברג, זכרו לברכה נולד בשלושה בסיוון תרפ"ג, נפטר בשבעה-עשר באדר תשע"ב

באחת משיחותינו סיפר על אשת נעוריו (נכדתו של הגאון הירושלמי ר' גרשון לפידות ז"ל) שמתה עליו בצעירותה והשאירתו ערירי בעולם. המו עליו געגועיו וננסך על פניו דוק של עצב ודמעה נתקשרה בעיניו. לאחר רגעים ננער וכשחזרה שלוותו גילה לי סוד הווייתו: 'זכור נא! דבר אחד בלבד אקח אל קברי - הידיעה שדעתי היתה תמיד צלולה, שמעולם לא נהיתי אחר הָעֵדר, שלא אחזתני היסחפות ההמון, שנמנעתי מלעשות דבר שהייתי מסופק לגביו'. וזיק שובב ידוע ניצת בעיניו הבהירות. פכחנות זו לא פגמה ביראת שמיו ובתמימותו, אף לא בענוותנותו ושפלות ברכו. חן יהודי נסוך היה על פניו.

את אהבתו הגדולה לערש הולדתו, יהדות נעוריו, ארץ אשכנז מכורתו, נצר בלבו בשלמותה והרבה לספר אודותיה בערגה.

בר לבב היה, אחרון האינדיווידואליסטים היה, ומשמת פסו אמונים מבני אדם. זכרו לא ימוש עד אשר ישני אדמת עפר יקיצו לחיי עולם ויקויים בנו מאמר הכתוב קומי אורי כי בא אורך וכבוד ד' עליך זרח.

מעריצו, משה דוד צ'צ'יק


22 Nisan 5771

ירושתנו ה׳תשע״א
Yerushaseinu 5771

Book Five
Edited by Rav Shlomo Yehudah Leib Hoffman, Rav Yosef Shlomo Meyer, and Rav Moshe Dovid Chechik


ספר זה יוצא לאור
בסיוע
קרן משפחת איזנברג
לעילוי נשמת
ר' יצחק ב"ר מרדכי ז"ל
ומרת אלה בת ר' שלמה ע"ה
תנצב"ה


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לכבוד זכרו של
הגאון רבי יהודה ליב קארלבורג זצ"ל
רבה וראש הישיבה של קרעפלד
נסתלק בשנת תקצ"ה ומנוחתו כבוד בבית העלמין בקרעפלד

*

ולזכרם של בני קהילת קרעפלד ומשפחותיהם:

ר' אורי בן ר' יוסף ראאזען
(מנוחתו כבוד בקרעפלד, תרס"א)
ואשתו מרת שרה ראאזען-אלקסנדר
(מנוחתה כבוד בקמפען, תרכ"ג)

בנו ר' משה ראאזען
(מנוחתו כבוד בקרעפלד, תרפ"ד)
ואשתו מרת מלכה ראאזען-גולדברגר
(מנוחתה כבוד בקרעפלד, תרס"ד)
ואשתו בזו"ש מרת לנקה ראאזען-שטרן
(מנוחתה כבוד, בקרעפלד, תרצ"ח)

בנו ר' יוסף ראאזען
ואשתו מרת טשארנא ראאזען-שטרן
בתם מרת מלכה איגנפלד-ראאזען
ובתה הילדה רות
שנספו בשואה, הי"ד

הסבא החבר ר' נחמיה בן מוהר"ר יעקב דוד שטערן
(מנוחתו כבוד בברלין, תרס"ט)

*

מוקדש על ידי צאצאיהם
החבר ר' נחמיה בן ר' יוסף רוזן
יליד קרעפלד, ציריך (מלפנים אמסטרדם)
ובנו ר' יוסף חיים רוזן, ירושלים


נר לקהילת נורדן
בגליל רבנות עמדין
ולמאה מבניה שנרצחו הי"ד
ארץ אל תכסי דמם