Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.

7 Kislev 5774

זכרונות ומסורות על ה׳חתם סופר׳
Memories and Traditions of the Chasam Sofer (Hebrew)

by Rav Binyomin Shlomo Hamburger
Enhanced and revised edition


ספר זה של

תולדות
מרן ה׳חתם סופר׳

מוקדש לזכותם של יוצאי חלציו
רבי שמעון סופר יצ״ו
ורעייתו מרת בלה סופר תחי׳
ילדיהם, נכדיהם וכל משפחתם


לעילוי נשמת

אבינו מו"ה יעקב אליהו בן הר"ר אליעזר ז"ל
שנלב"ע ביום ג' בטבת שנת תשס"ט

אמנו מרת לאה אידל בת הר"ר משה אריה ע"ה
שנלב"ע ביום כ"ג בתמוז שנת תש"נ

הונצחו ע״י בניהם למשפחת לזר


19 Elul 5773

ירושתנו ה׳תשע״ד
Yerushaseinu 5774

Book Seven
Edited by Rav Shlomo Yehudah Leib Hoffman and Rav Moshe Dovid Chechik


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לזכר נשמת
מרת מרים ראפפ בת ר' אלכסנדר פלאוט ז"ל
JANE RAPP NEE PLAUT, BORN APRIL 6, 1885,
PASSED AWAY ON “RUMPEL NACHT”

אסרו חג פסח ה'תש"ל

*

לכבוד
ישראל אהרן בן קלונימוס
ואשתו אורית פירי בת משה ישראל

וילדיהם
יאיר איתן, אריאל דן, אביגיל לאה, נועם שי, אילת תמר,
מיטל מוריה, אמתי דביר, יואב אילן וירדן רבקה

לכבוד
שמעון בן-ציון בן קלונימוס
ואשתו שושנה לאה בת יעקב

וילדיהם
עדין ועמליה

לכבוד
עזריאל גרשון בן יהושע ישראל
ואשתו אהובה רחל בת קלונימוס

וילדיהם
טליה זהבה, יונה אלכסנדר, סעדיה יהודה ואדיר גלעד

קלונימוס (מייקל) ושיינדל גיטל (סוסן) ווימפפהיימר


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לזכר הורינו היקרים
קלונימוס בן אליעזר פלאוט
נפטר בי"א תמוז תש"ע
חוה בת אברהם שלמה לבית גרינקראוט
נפטרה בי"ד תמוז תשס"ו

ולזכר הוריהם
אליעזר בן קלונימוס פלאוט
נפטר בי"ד אדר תשכ"ד
בריינדל בת החבר פנחס זליג לבית ויסמן
נפטרה י' כסלו תשמ"ב
אברהם שלמה בן חיים נתן גרינקראוט
נפטר ה' סיון תשל"א
חנה רייזל בת שלמה יוסף לבית סוגצקי
נפטרה ט"ו חשון תשט"ו

ולזכר אחינו
ראובן יוחנן בן קלונימוס פלאוט
נפטר בכ' שבט תשנ"א

הוקדש ע"י משפחת פלאוט