Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.


ספר זה מוקדש לזכר ולעילוי נשמת
אדוני אבי מורי החבר ר' משה ז"ל
בן מוהר"ר נתן באמבערגער זצלל"ה אב"ד דק"ק ווירצבורג והגליל יע"א
נפטר ח"י שבט תשכ"ב
ואמי מורתי הצדקת מרת חוה (קלארה) ע"ה
בת החבר ר' צבי הכהן ז"ל
נפטרה באסרו חג דשבועות תשל"ב
הונצח על ידי בנם
צבי הלוי באמבערגער


לרפואת
אבינו מורינו
ר' יקותיאל בן אליעזר ואסתר שון לאי"ט
נתרם על ידי בנו ונכדיו


נר זכרון
לדודתי מרת פעסלא לנג ע"ה
בת החבר ר' דוד אנסבאכר ז"ל
בן הגה"צ המקובל ר' שלמה אנסבאכר רב דק"ק 'עדת ישראל' נירנברג
נפטרה ד' תשרי תשמ"ט
הונצח על ידי בעלה
הר"ר זאב לנג


מוקדש
לכבודם של הורינו היקרים
החבר ר' נחמיה רוזן נ"י, אמסטרדם
ורעיתו מרת צילה חנה תחי'
לרגל ארבעים שנות נישואיהם
בברכה לבריאות טובה ונחת מהילדים והנכדים
מאת ילדיהם