Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.


לזכר נשמות Dedicated

החבר ר' שַמשון
בן הרב הגאון מוהר"ר לוי יוסף ברייער זצ"ל
Samson R. Breuer
כ' ניסן תשנ"ז

מרת מרים בת ר' יעקב צבי ברייער ז"ל
Myra Breuer
כ"ד כסלו תשנ"ד

ר' יעקב בן נפתלי לורץ' ז"ל
Jacob Lorch
י' אב תשכ"ט

מרת רייזל בת צבי לורץ' ז"ל
Rose Lorch
ט' כסלו תשנ"ז

מאת משפחת לורץ' ומשפחת חנה ראזענפעלד


לזכר עולם ולעילוי נשמת

אבינו, סבנו ומורנו

ד"ר יקותיאל בן אליעזר שון ז"ל

שדיקדק ללכת בדרכי אבותיו
ולשמור את מסורתם
מסורת אשכנז הקדושה

ואשתו סבתנו

מרת רעכלכען בת ר' פנחס גאנז ע"ה

הונצחו על ידי בנם ונכדיהם


מוקדש לזכר ולעילוי נשמת

אדוני אבי מורי
החבר ר' משה הלוי ז"ל
בן מוהר"ר נתן הלוי באמבערגער זצלל"ה
אב"ד דק"ק ווירצבורג והגליל יע"א

נפטר ח"י שבט תשכ"ב

ואמי מורתי הצדקת
מרת חוה (קלארה) ע"ה
בת החבר ר' צבי הכהן ז"ל

נפטרה באסרו חג דשבועות תשל"ב

הונצחו על ידי בנם
החבר ר' צבי הלוי באמבערגער


נר תמיד

לנשמתו האצילה של דודנו

ר' נפתלי יואל יואלזון ז"ל

נפטר לבית עולמו בעיר ציריך
ביום כ"א מנחם-אב תשנ"ז

דבק במורשת זקניו הגדולים:

הג"ר אשר אנשל שטרן זצ"ל
אב"ד האמבורג

והג"ר נתן אדלר זצ"ל בעל 'נתינה לגר'
אב"ד לונדון ומלכות בריטניה


4 Tishrei 5757

זכרונות ומסורות על ה׳חתם סופר׳
Memories and Traditions of the Chasam Sofer (Hebrew)
by Rav Binyomin Shlomo Hamburger


מוגש

לדודי הר"ר יעקב יהודה המבורגר נ"י

פאר רוקאוויי, ניו יורק

נין ונכד של מרן ה'חתם סופר' זי"ע

לזכר רעייתו דודתי מרת שמחה ע"ה

בת הרה"ג ר' אברהם שמואל בנימין הכהן דיאמאנט זצ"ל דיין דק"ק האמבורג

נין ונכד של מרן ה'חתם סופר' זי"ע

נולדה בכ' אב תרע"ב

נפטרה בנר ב' דחנוכה תשנ"ו

ביום ה'יארצייט' של זקננו הג"ר בנימין שלמה זלמן שפיצר זצוק"ל

ובעצם יום מלאות ששים שנה לנישואיהם תרצ"ו-תשנ"ו


לזכר עולם ולעילוי נשמת

אדוני אבי הר"ר משה המבורגר ז"ל
נולד בפפד"מ כ"ו ניסן תרס"ד ונפטר בבאזל ג' סיון תשט"ז
אביו הר"ר אליעזר ב"ר דן המבורגר הי"ד
נולד באלצנאו (דרום גרמניה) ח' ניסן תרל"א
ונהרג על קידוש השם בריגה (לטביה) כנראה ביום י"ז כסלו תש"ב
אמו מרת גיטל המבורגר הי"ד
נולדה בווינה כ"ג חשון תרל"ה ונהרגה עקה"ש כנ"ל
בת הגאון רבי בנימין שלמה זלמן שפיצר זצוק"ל
אב"ד דק"ק 'עדת ישראל' (שיפשול) ווינה
חתן מרן ה'חתם סופר' זי"ע בזיווג ראשון
וחתן חתנו מוהר"ר משה טוביה להמאן זצ"ל בזיווג שני

אחי אבי ע"ה:

הר"ר דן (דניאל) המבורגר ז"ל
נולד בפפד"מ י' אדר ב' תרס"ב
נפטר בקליבלנד אוהיו א' חשון תשנ"ד ומנו"כ בניו יורק

הרב הגאון ר' בנימין שלמה זלמן המבורגר הי"ד
ר"מ בישיבת מונטרה ודומ"ץ בק"ק 'עדת יראים' בפאריז
נולד בפפד"מ י"ב ניסן תרס"ג ונהרג עקה"ש באושוויץ (?) בשנת תש"ב

הר"ר יוסף עקיבא המבורגר ז"ל
נולד בבאד-הומבורג י"ט סיון תר"ע
נפטר בציריך כ"ט מנחם אב תשל"א

מרת אסתר המבורגר-גרוס ע"ה
מחלוצות תנועת 'בית יעקב' ומייסדת הסמינר למורות בצ'רנוביץ
נולדה בפפד"מ כ"ה כסלו תרע"ב
נפטרה בסנ' פאולו א' דסוכות תש"ל ומנו"כ בירושלים


לזכר עולם ולעילוי נשמת

הרה"ג ר' אברהם שמואל בנימין ב"ר נחום הכהן דיאמאנט זצ"ל
דומ"ץ בק"ק האמבורג
נולד בגאלגוץ (הונגריה) כ"א כסלו תרל"ד
נפטר בברלין כ"א מנחם אב תרצ"א ומנו"כ בהאמבורג
בן מרת קאטל דיאמאנט ע"ה
בת מוהר"ר משה טוביה להמאן זצ"ל
חתן מרן החת"ס זי"ע
רעייתו הרבנית מרת שרה דיאמאנט ע"ה לבית זיכרמאן
נולדה בטוקאי (הונגריה) ו' או ח' ניסן תרל"ט
נפטרה בבריסל י"ח כסלו תשי"א

יוצאי חלציהם:

מרת יעטטא וואלאך ע"ה
נולדה בסולנוק (הונגריה) ב' ניסן תר"ס
נפטרה בתל אביב תשל"ה

מרת מלכה דיאמאנט ע"ה
נולדה בהאמבורג ט' אלול תרס"ד
נפטרה שם כ"א ניסן תרצ"ח

הר"ר משה הכהן דיאמאנט ז"ל
נולד בהאמבורג ט"ז תשרי תרס"ז
נפטר בבריסל י"א כסלו תשי"ז

מרת חנה טומאשוב ע"ה
נולדה בהאמבורג כ"ו כסלו נר ב' של חנוכה תרס"ט
נפטרה כ"ה ניסן תשמ"ו