Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.


לזכרה הנערץ ולעילוי נשמת

אמי מורתי היקרה בנשים

מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה

בת רבי דוד אנסבאכער זצ"ל

בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער זצ"ל

רב דק"ק 'עדת ישראל' נירנברג

אצילות מידותיה, חביבותה, ענותנותה המופלאה,
ישרותה המוחלטת, הקרבתה הבלתי נלאית למען הזולת,
וביותר מסירות נפשה בשנות הזעם בסיביר, לחיי קדושה
וטהרה ולהצלת חיים – היו מופת ליודעיה ומכיריה
גדלתני באהבה וסייעתני במצבים קשים להמשיך את עבודתי
למען מורשת אבותיה שבאשכנז. שלי ושלכם – שלה הוא!

נולדה בנירנברג ביום ד' אייר תרע"ה
נפטרה בבני ברק בליל הושענה רבה תשס"ג
והובאה לקבורה אחר חצות אותו היום של ערב שבת


שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

לזכר
החבר שמואל בן מרדכי יסלזון

פרנסה ומנהיגה האחרון של ק"ק נקרבישופסהיים שבגרמניה
עמד איתן על משמרתו והנהיג את קהילתו האהובה ברוח
קדמוני אשכנז קרוב לשלושים שנה עד אותו יום מר ונמהר
בו החריבו צוררינו את בית הכנסת ואת הקהילה

נלב"ע בתל-אביב, י"ט טבת ה'תשט"ו

ולזכר אשתו

מרת מיילה בת יהודה צוקר

גמלה חסד עם החיים ועם המתים כל ימי חייה

נלב"ע בתל-אביב, י"ג טבת ה'תש"י

הוקדש ע"י צאצאיהם


לזכרון עולם
ולעילוי נפש של

הח"ר יוסף בן מוה"ר משה מארקס זצ"ל
שהלך לעולמו ביום כ"א תשרי שנת תשנ"ג

ואשתו
מרת הינדל ע"ה בת הח"ר יצחק זולצבאך זצ"ל
שהלכה לעולמה ביום י"ד כסלו שנת תשנ"ג

הרב ר' משה מארקס זצ"ל
היה רב של הקהלה החרדית בעיר דארמשטאט יע"א,
שנתיסדה ע"י אביו הרב המפורסם מו"ה אשר מארקס
שהלך בעקבות הצדיק מרן ר' ש. ר. הירש זי"ע.
גם היה מקורב למלכות, ובזה זכה להציל
אחינו האומללים בארץ רוסיא מגזרות רעות.

תהיינה נשמותיהם צרורות בצרור החיים
עם הצדיקים והצדקניות בגן עדן
וינוחו בשלום על משכבם עד ביאת הגואל בב"א.


מוקדש
לזכר ולעלוי נשמות

אבינו
זאב בן דוד גאלדשמידט
מוונסטורף

ואמנו
בערטא בת יהודה טאנענבערג
משנקלאנגספלד

בני תורה עם דרך ארץ
קבלו וקיימו את תורת אבותיהם ומנהגיהם
ומסרום לבניהם, נכדיהם וניניהם

תהיינה נשמותיהם ברוכות


מוקדש
לזכר ולעילוי נשמת

דודי אהובי, אציל המידות

החבר ר' יעקב יהודה ליב המבורגר ז"ל

ליווה בחמימות אבהית את המאמצים
לרומם את קרן מסורת אבותינו שבאשכנז

נולד בפראנקפורט דמיין ט' באדר א' תרס"ח
נפטר בניו יורק א' דר"ח מרחשון תשס"ב

ת' נ' צ' ב' ה'

.

הונצח על ידי
חתנו ד"ר יקותיאל חיים (קני) ב"ר יהושע פרידמן נ"י
ובתו מרת גיטל מלכה (גבי) פרידמן תחי'


לזכר נשמת
הרב ברוך יוסף מרדכי דוד
בן הרב נפתלי חיים אונגער

נפטר שבת פ' תולדות ד' בכסלו תשס"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

מאת
משפחות אונגער ולורץ'


לזכר נשמות
בני משפחת אופנהיימר מק"ק מיכלשטאדט

ר' צבי ב"ר אליעזר הי"ד

אלי בת מיכאל הי"ד

פרנדי בת ר' צבי, בעלה, בניה ובתה הי"ד

יחיאל ב"ר צבי, אשתו ובתו הי"ד

ת.נ.צ.ב.ה.


לזכר נשמות הורינו היקרים

צבי (הערמאן) בן אשר שטרן
ורעייתו צלה בת שרגא הכהן קאצמאן

שמעון הערמאן בן שלמה שאצמאן
ורעייתו מינה בת אורי שוסטער

*

הונצח על ידי ילדיהם
אשר (ארתור) שטרן ורעייתו רייז (אליס) שטרן


לכבוד

בננו ישראל אהרן ורעייתו אורית פירי
בננו הרב שמעון בן ציון ורעייתו שושנה לאה
בתנו אהובה רחל ובעלה עזריאל גרשון
ונכדינו: יאיר איתן, אריאל דן, אביגיל לאה,
נועם שי, טליה זהבה, איילת תמר,
יונה אלכסנדר, מיטל מוריה וסעדיה יהודה

הוקדש על ידי
קלונימוס ושיינדל גיטל ווימפפהיימרלזכרון עולם
ולעלוי נפש של

הח"ר יוסף בן מוה"ר משה מארקס זצ"ל
שהלך לעולמו ביום כ"א תשרי שנת תשנ"ג

ואשתו
מרת הינדל ע"ה בת הח"ר יצחק זולצבאך זצ"ל
שהלכה לעולמה ביום י"ד כסלו שנת תשנ"ג

הרב ר' משה מארקס זצ"ל
היה רב של הקהלה החרדית בעיר דארמשטאט יע"א,
שנתיסדה ע"י אביו הרב המפורסם מו"ה אשר מארקס
שהלך בעקבות הצדיק מרן ר' ש.ר. הירש זי"ע.
גם היה מקורב למלכות, ובזה זכה להציל אחינו האומללים
בארץ רוסיא מגזרות רעות.

תהיינה נשמותיהם צרורות בצרור החיים
עם הצדיקים והצדקניות בגן עדן
וינוחו בשלום על משכבם עד ביאת הגואל בב"א.


"שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך"

 

לזכר הורינו היקרים

שניהלו ביתם וחנכו ילדיהם לשמור מסורת אבות

בהתאם למנהג קדמוני אשכנז

 

שמעון בן החבר שמואל ומיילה יסלזון ע"ה

לינה קריינלה לבית פורכהיימר

בת אריה וסופי שפרינץ ע"ה


מוקדש לזכר ולעילוי נשמת

אדוני אבי מורי
החבר ר' משה הלוי ז"ל
בן מוהר"ר נתן הלוי באמבערגער זצלל"ה
אב"ד דק"ק ווירצבורג והגליל יע"א

נפטר ח"י שבט תשכ"ב

ואמי מורתי הצדקת
מרת חוה (קלארה) ע"ה
בת החבר ר' צבי הכהן ז"ל

נפטרה באסרו חג דשבועות תשל"ב

הונצחו על ידי בנם
החבר ר' צבי הלוי באמבערגער


לזכר עולם ולעילוי נשמת

החבר ר' נפתלי בן החבר ר' יהושע גאלדשמידט ז"ל
נולד בפריס ז' חשון תרס"ג
הלך לעולמו בציריך ג' שבט תש"ס

נפשו קשורה במשפחתו שאהבה ותמכה
פעל רבות כסופר ובעל תוקע בקהילה
תורה ותפלה היו חייו עד זקנה ושיבה
לא זז ממנהגי אבותיו ודקדוקי מצוה
ירא שמים תמים ועובד ה' בשמחה


לזכר עולם ולעילוי נשמת

אבינו, סבנו ומורנו

ד"ר יקותיאל בן אליעזר שון ז"ל

שדיקדק ללכת בדרכי אבותיו
ולשמור את מסורתם
מסורת אשכנז הקדושה

ואשתו סבתנו

מרת רעכלכען בת ר' פנחס גאנז ע"ה

הונצחו על ידי בנם ונכדיהם