Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.

26 Iyar 5769

משיחי השקר ומתנגדיהם
False Messiahs and their Opponents (Hebrew)

by Rav Binyomin Shlomo Hamburger
Expanded edition


לזכר עולם

ספר זה נולד מכח אמרי פי
רבן של כל בני הגולה
שמסר נפשו להעמיד את האמת על תלה
עמוד האש שהלך לפני המחנה בדור שאחר החורבן
מרן שר התורה

רבינו אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל

נסתלק לב"ע בליל ט"ז מרחשון תשס"ב
"שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו"
"בליל זה יבכיון וילילו בני,
ליל חרב ביתי ונשרפו ארמוני",
ליל שריפת בתי מקדש מעט באשכנז,
ליל ט"ז מרחשון תרצ"ט,

"וכל בית ישראל יהגו ביגוני,
ויבכו את השריפה אשר שרף ה'"


לזכר עולם

ספר זה הושלם בהדרכת
חכם המוסר ועמוד העבודה
סולל הדרכים בחינוך בני הישיבות וקירוב רחוקים
בעולם התורה שננער מעפר החורבן
מרן רבינו המשגיח
רבי
שלמה וולבה זללה"ה

נסתלק לב"ע בליל ב' דחוה"מ פסח תשס"ה

"י"ז בניסן, פסק המן,
דכתיב: 'ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי',
דהיינו יום י"ו בניסן, וכתיב: 'וישבות המן ממחרת',
היינו יום י"ז, למחרת של יום י"ו"
(מדרש)


1 Elul 5768

ירושתנו ה׳תשס״ח
Yerushaseinu 5768

Book Two
Edited by Rav Shlomo Yehudah Leib Hoffman and Rav Yosef Shlomo Meyer


כרך זה של 'ירושתנו'
מוקדש לזכר

אאמו"ר החבר ר' חיים צבי ב"ר יהודה שוואב ז"ל
מראשי 'עדת ישראל' לונדון

אמי מורתי מרת בילה ע"ה
בת מוהר"ר ר' טוביה לעווענשטיין זצ"ל אב"ד קופנהאגן וציריך

זקני החבר ר' יהודה שוואב ז"ל
מראשי 'קהל עדת ישורון' פראנקפורט דמיין

זקנתי מרת חנה שוואב ע"ה
בת מוהר"ר אברהם ערלאנגר זצ"ל מייסד קהילת לוצרן

ובניהם:

מורה מורינו הג"ר שמעון שוואב זצ"ל
אב"ד 'קהל עדת ישורון' וושינגטון-הייטס

הגה"צ מוהר"ר מרדכי מנחם שוואב זצ"ל
מנהל רוחני דישיבת 'בית שרגא' מונסי

הר"ר יצחק שוואב ז"ל
מייסד החברה קדישא של בני ברק

הגה"צ מוהר"ר משה שוואב זצ"ל
משגיח דישיבת 'בית יוסף' גייטסהד

הונצחו על ידי
רבי אברהם שוואב, לונדון