Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.

20 Elul 5775

השיר והשבח
HaShir vhaShevach (Hebrew)

Piyutim for the Shabbosos of the Year, for Purim, and for Bris Milah
According to the Tradition of Ashkenaz Communities
by Rabbi Moshe Yehuda Rosenwasser


ספר זה מוקדש לעילוי נשמותיהם של אבותינו זצ"ל

מוהר"ר צבי דוב ב"ר יעקב אריה רוזנווסר
ירא שמים בתכלית, פומיה לא פסק מגירסא, בקי בכל מקצועות התורה ממש,
ובשאר חכמות, למד ולימד כל ימיו.

מרת צפורה ב"ר שרגא אהרן קופרמן
אשת חיל עטרת בעלה, בנתה ביתה לשם ולתפארת,
שותפה ביסוד מכללה ירושלים, זכתה לגדל דורות של ת"ח.


ולמעלה בקודש

ר' יעקב אריה ב"ר צבי דוב ומרת שיינא ברכה אלטע ב"ר יהודה רוזנווסר
מסרו נפש על חינוך משפחתם ומאות ילדי ישראל לתורה ויר"ש בלי לקבל שכר,
הצטיינו בהכנסת אורחים, העמידו סוכה מפוארת וחגגו בה שמחת בית השואבה ברוב עם,
עזרו לעניים ונדכאים, וכל זה בראשית המאה העשרים בניו יורק.

ר' אברהם ב"ר אשר זעליג, ומרת חוה ב"ר צבי אריה פריעד
בעלי בתים ישרים, כשרים וצנועים, העמידו דורות ישרים, חינכו את משפחתם
לתורה ויר"ש, מסרו נפש על שמירת התורה, בניו יורק לפני המלחמה.

ר' אברהם שמחה ב"ר גרשון, ומרת שרה זלאטה ב"ר יצחק יואל קופרמן
זכו במסירות נפש ממש לחנך ששה בנים ובת כולם יראים ושלמים בדובלין, אירלנד.
זכו להעמיד דורות ישרים לשם ולתפארת וביניהם ת"ח מופלגים.

מוהר"ר אהרן שרגא ב"ר אברהם צבי ומרת חיה רבקה ב"ר יהודה לייב פינקוס
הרביצו תורה בשיקאגו ובערים אחרות, קרבו רבים לתורה ויראת שמים,
שניהם מיוחסים לגאוני ליטא.


5 Iyar 5775

ירושתנו ה׳תשע״ה
Yerushaseinu 5775

Book Eight
Edited by Rav Shlomo Yehudah Leib Hoffman


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לכבודם של

ר' גבריאל ומרת חנה אליאס לאי"ט
Dedicated in honor of
Mr. and Mrs. Gabriel and Alma Elias

*

ולעילוי נשמת

ר' דוד ב"ר שלמה בכרך ז"ל
Carl Bachrach
נפטר בי"ז באדר תש"ע
ורעייתו מרת מרים בת ר' יהודה המבורגר ע"ה
Meta Bachrach
נפטרה בו' בשבט תשס"ט

הורי ר' דוד בכרך
ר' שלמה ב"ר נח בכרך הי"ד
Salomon Bachrach
נהרג על קידוש השם בטרבלינקה בשנת תש"ג
ורעייתו מרת רבקה בת ר' מרדכי היילברון ע"ה
Rickchen Bachrach
נפטרה בכ"ט במרחשון תרפ"ג

הורי מרת מרים בכרך
ר' יהודה ב"ר דן המבורגר הי"ד
Julius Hamburger
נהרג על קידוש השם באושוויץ בשנת תש"ב
ורעייתו מרת אסתר בת ר' יהודה הלוי שטיינהאוזר הי"ד
Elsa Hamburger
נהרגה על קידוש השם באושוויץ בשנת תש"ב


לעילוי נשמת

מרת רחל בת ג'רמן ע"ה
שהצטיינה במסירותה למען חיי תורה

נפטרה בד' בשבט תשע"ד